Bättre För Oss, Bättre För Dig, Bättre För ALLA!

Ji-Ma Produkter AB tillhandahåller trä produkter som genom att köpa allt råmaterial från virkesleverantörer i Sverige sin utformning och långa livslängd bidrar till undvikande av förorening och hushållning med resurser. Vi vill också medverka till en hållbar utveckling genom att minimera vår verksamhets påverkan på såväl lokal som global miljö. Detta skall uppnås genom ständiga förbättringar grundade på hela personalens engagemang och motivation.Avfall och källsortering

Mängden avfall skall minskas och källsortering utföras där detta är möjligt. Vi skall sträva efter att minska och om möjligt eliminera förorening av miljön genom vidareutveckling och underhåll av våra tillverkningsprocesser.Lagar och förordningar

Gällande lagar och förordningar skall följas och en öppen attityd bibehållas mot allmänhet och myndigheter.Material, processer

Ji-Mas produkter tillverkas av virke från Svenska leverantörer, leverantörer vi jobbar med är certifierade med olika certifieringar och där certifieringarna är viktiga styrdokument i utvecklingsarbetet och samtidigt en garanti för att deras produkter har framställts på ett miljövänligt sätt, med höga krav på både spårbarhet och kvalitet.

Maskin- och materialutnyttjande skall optimeras och effektiviseras för att minimera behovet av material och energi. Lägsta möjliga resursförbrukning eftersträvas vid val av emballage och transporter.